Ajankohtaista työoikeudessa

Vuosilomalaki muuttuu

Varatuomari Keijo Kaivanto, 
16. huhtikuuta 2013 08.12
JAA:
EU-tuomioistuimen ratkaisujen perusteella kansallista vuosilomalainsäädäntöä on muutettava.

Eduskunta on hyväksynyt vuosilomalain muutokset. Muutokset koskevat vuosiloman aikaista sairastumista sekä lomapalkan laskentaa.

Vuosilomalaissa on tällä hetkellä sääntö, jonka mukaan vuosiloma kuluu sairastumisesta huolimatta seitsemän päivän ajan. Jos sairaus on jatkunut tätä pitempään, työntekijällä on oikeus siirtää loman loppuosa myöhempään ajankohtaan.  Nyt tämä sääntö on kumottu. Työntekijällä on oikeus saada loma siirretyksi sairastumispäivästä lukien. Edellytyksenä on, että työntekijä ilmoittaa tästä viipymättä ja esittää sairaudesta luotettavan selvityksen. Oikeus siirtää lomaa koskee vastaavasti myös vapaapäivä-järjestelyn piirissä olevia työntekijöitä. Lakimuutos tulee voimaan 1.10.2013, joten se ei koske vielä tulevan kesän lomia, jolloin sovelletaan edelleen karenssipäiväsääntöä.

Toinen muutos koskee kuukausipalkkaisten työntekijöiden lomapalkan laskentaa. Kuukausipalkkaisen lomapalkka on  määräytynyt voimassa olevan lain mukaan aina loman alkamishetken mukaan. Jos henkilö on esimerkiksi siirtynyt osa-aikatyöhön ennen loman alkamista, hän on saanut lomapalkkanaan osa-aikatyön palkan, vaikka loma olisi ansaittu kokoaikatyöntekijänä. Lain muutoksen jälkeen lomapalkan tulee vastata loman ansainta-ajan palkkaa.

Lainmuutos toimii myös toisin päin. Jos loma on ansaittu osa-aikaisena työntekijänä, myös lomapalkka maksetaan osa-aikatyön perusteella, vaikka työntekijä olisi myöhemmin siirtynyt kokopäiväiseksi työntekijäksi. Tämä muutos tuli voimaan 1.4.2013 ja vaikuttaa siitä lähtien ansaittavaan vuosilomaan ja siitä maksettavaan palkkaan.

Vuosilomalain muutos on vielä vahvistettavana, mutta tullee voimaan 1.5.2013. Vuosilomalain muutoksista huolimatta työehtosopimusmääräyksiä sovelletaan niiden voimassaoloajan loppuun saakka. Eli jos niissä on esimerkiksi voimassa olevan lain säännöksiä, ovat ne voimassa työehtosopimuksen voimassaoloajan loppuun asti.